Samen groeien en bloeien

Iedereen is van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding op kindcentrum De Sparkel. Dan laten wij graag zien wie wij zien en hoe wij werken.

Breed en betekenisvol onderwijs

Ons doel is breed en betekenisvol onderwijs bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit willen we bereiken met toekomstgericht onderwijs met een goede balans tussen:

  • kwalificatie: verwerven van kennis, vaardigheden en houding op het gebied van taal, lezen en rekenen;
  • wereldburgerschap: leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en zorg dragen voor de ander en de omgeving;
  • persoonsvorming: relaties leren aangaan om te leren wie je bent en hoe je je verhoudt tot de ander en de omgeving.

Groei, bloei, straal bij De Sparkel!

Wij geloven dat een veilige en warme speel-, leer- en werkomgeving een absolute voorwaarde is om als mens tot ontwikkeling te komen en te blijven groeien. In ons kindcentrum wordt ieder kind en elke volwassene gezien en gehoord.

Samen groeien, samen bloeien

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Uitgaande van dit programma beschouwen wij de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en zij leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Leren en ontwikkelen

Onze visie op leren en ontwikkelen is dat wij uitgaan van de basisbehoeften van kinderen, om ontwikkeling, intrinsieke motivatie en leerplezier te waarborgen. Hiermee sluiten wij aan bij de visie van prof. L. Stevens dat ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en behoefte heeft aan relaties met anderen. Maar ook aan autonomie en competentie, dus geloof en plezier in dingen zelf kunnen. Deze basisbehoeften koppelen wij aan 3 belangrijke onderdelen van het handelen van de leerkracht

  1. interactie,
  2. instructie en
  3. klassenorganisatie

Ons team

Het team van kindcentrum De Sparkel bestaat uit medewerkers voor het onderwijs en voor de opvang. We werken nauw met elkaar samen, zodat er een doorgaande ontwikkelingslijn is voor onze leerlingen.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Onderwijskenmerken

Veiligheid

Open en eerlijk, verschillen accepteren, persoonlijk contact en alles kan gezegd worden.

Betrokkenheid

Aandacht voor elkaar, leerplezier en enthousiasme.

Groei

Persoonlijke ontwikkeling, op groei gerichte mindset.

Eigenaarschap

Zelfstandig, verantwoordelijk, eigen doelen stellen, samenwerken en samen spelen.